Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Fiscaal attest

Met een fiscaal attest kunt u het bedrag van uw belastbaar inkomen verminderen door uw gift fiscaal af te trekken. De in het jaar ervoor gedane giften geven zo recht op een belastingvermindering van 45% van de betaalde som.

Hiermee wil de Belgische fiscus uw vrijgevigheid aan een goed doel zoals Sensoa stimuleren en belonen.

Om een fiscaal attest te kunnen ontvangen moet uw gift aan enkele voorwaarden voldoen:

  • Over het gehele jaar verspreid moet uw gift minstens 40 euro bedragen, dit mag gespreid zijn over meerdere betalingen binnen het jaar.
  • Het bedrag van de gift moet 'geheel om niet' worden overgemaakt aan Sensoa. De schenker mag dus geen enkel voordeel ontvangen voor deze gift. Zo mag de schenking geen vergoeding zijn voor een geleverde dienst of goed.
  • Het fiscaal voordeel mag enkel de werkelijke schenker toekomen. Voor de opbrengst van een omhaling kan u dus geen fiscaal attest krijgen.
  • De gift moet rechtstreeks op een rekening van Sensoa gestort worden en moet daar tijdig aankomen om een fiscaal attest voor hetzelfde jaar te kunnen opleveren. Doe dus liefst niet nog snel een overschrijving op 31 december.

Om een fiscaal attest te kunnen uitreiken, kreeg Sensoa een erkenning van de FOD Financiën. Om deze erkenning te verkrijgen, moeten verenigingen voldoen aan een aantal voorwaarden.

  • Ze moeten rechtspersoonlijkheid bezitten krachtens het Belgisch recht. Dit betekent onder andere dat ze, afhankelijk van hun grootte, onderworpen zijn aan een specifieke boekhoudwetgeving.
  • Ze mogen geen enkel winstoogmerk hebben, noch voor zichzelf, noch voor hun leden als zodanig.
  • Hun kosten voor algemeen bestuur en fondsenwerving mogen de maximaal toegelaten normen niet overschrijden.
  • Ze moeten toestaan dat ambtenaren van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit hun boekhouding controleren telkens als zij dat nuttig achten.
  • Per actiedomein waarrond een vereniging werkt, zijn er nog specifieke voorwaarden.
  • Tot slot onderwerpt Sensoa zich hiervoor aan een grondige controle door de inspecteurs van de Minister van Financiën en van de Minister bevoegd voor gezondheidspromotie.

Zo bent u er zeker van dat uw gift in goede handen is. Wil u meer informatie rond de regeling van fiscaal aftrekbare giften? Surf dan naar de site van de FOD Financiën.

Om u een fiscaal attest te kunnen bezorgen, worden uw gegegevens opgenomen in een bestand. Uw privacy wordt daarbij gerespecteerd.