Gebruiksvoorwaarden Sensoa Vlaggensysteem

Definities

De volgende definities helpen je de gebruiksvoorwaarden beter te begrijpen:

 • “We”, “onze” en “ons” verwijzen naar Sensoa vzw, gevestigd in Franklin Rooseveltplaats 12 bus 7, 2060 Antwerpen. 

 • “Je” en “jouw” verwijzen naar de gebruiker. 

 • “Website” verwijst naar alle websites die Sensoa beheert: www.sensoa.be, www.sensoa.be/vlaggensysteem, www.zanzu.be ,www.allesoverseks.be, de beeldbank van Sensoa waarop je tekeningen kan downloaden en alle onderdelen van al deze websites. 

 • “Informatie” verwijst naar alle gegevens die zich op onze websites bevinden, onder meer en zonder daartoe beperkt te zijn: teksten, afbeeldingen, links en downloadbare bestanden. 

 • “Sensoa Vlaggensysteem” verwijst naar de methodiek van Sensoa om seksueel gedrag in te schatten en er gepast op te reageren. 

 • “Zanzu” verwijst naar de specifieke website van Sensoa over seksuele gezondheid waarmee intermediairs en professionals correcte informatie kunnen delen in de specifieke taal van hun cliënt. 

 • “Onder 4 Ogen” verwijst naar de methodiek van Sensoa om proactief de bespreekbaarheid van seksuele gezondheid door intermediairs te verbeteren.  

 • “Gebruik”, ”gebruiken” en “gebruiker” verwijzen naar het bekijken, downloaden, verwerken en/of toepassen van informatie op de websites en uit de methodieken van Sensoa (waaronder het Sensoa Vlaggensysteem). 

Gebruik

Algemeen

De volgende gebruiksvoorwaarden gelden zowel voor de toegang als voor het gebruik van de website, de informatie en de methodieken van Sensoa (waaronder het Sensoa Vlaggensysteem). 

We vragen je deze gebruiksvoorwaarden zo grondig mogelijk te lezen voor je de website raadpleegt of op welke manier dan ook gebruikt. 

Alleen al door deze website te bezoeken of te gebruiken, stem je als gebruiker uitdrukkelijk in met de vermelde gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden en/of de draagwijdte of de betekenis ervan niet begrijpt, vragen we je om de website niet verder te gebruiken, de website zo snel mogelijk te verlaten en de downloadbare bestanden niet te downloaden of te verwijderen. 

Toepassingsgebied

Sensoa is eigenaar en beheerder van de website en de intellectuele eigendomsrechten hierop en staat in voor de verdere ontwikkeling van de website. 

Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder we je toegang verlenen tot de website, de informatie en de methodieken van Sensoa (waaronder het Sensoa Vlaggensysteem). 

Inhoud en gebruik van de website

Je gaat er als gebruiker mee akkoord dat je de website, de informatie en de methodieken van Sensoa (waaronder het Sensoa Vlaggensysteem) volledig op jouw eigen risico gebruikt. 

De website en de informatie zijn beschikbaar “zoals ze zijn”, dit wil zeggen in de huidige staat. Ondanks alle geleverde inspanningen kan de informatie onvolledig, onjuist, onnauwkeurig of niet bijgewerkt zijn. 

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een rechtstreeks of onrechtstreeks nadeel of schade die je mocht ondervinden als gevolg van onvolledige, onjuiste, onnauwkeurige of niet bijgewerkte informatie of als gevolg van een onjuiste interpretatie van de informatie en de methodieken van Sensoa (waaronder het Sensoa Vlaggensysteem). 

Als je informatie downloadt of op een andere wijze informatie verkrijgt door het gebruik van de website, dan gebeurt dit volledig op je eigen verantwoordelijkheid. Je bent zelf en zonder enige beperking verantwoordelijk voor de eventuele verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van jouw apparatuur of programma’s die het gevolg zijn van het downloaden van informatie of van elk ander gebruik van deze website. 

Verplichtingen van de gebruiker

Je verklaart en waarborgt de website, de informatie en de methodieken van Sensoa (waaronder het Sensoa Vlaggensysteem) niet te gebruiken op een manier die ingaat tegen de gebruiksvoorwaarden. Je verklaart en waarborgt de website, de informatie en onze methodieken niet te gebruiken voor illegale doeleinden, schending van de goede zeden of met het doel schade te berokkenen aan de reputatie van Sensoa of van derden. 

Intellectuele Eigendomsrechten

Je aanvaardt en erkent dat de website en de informatie beschermd zijn door intellectuele rechten van Sensoa en dat je deze te allen tijde moet respecteren. 

Als gebruiker krijg je van Sensoa een niet-exclusief recht om de website en de informatie te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. Dit houdt in dat je de website mag bekijken en informatie mag downloaden, dat je van deze informatie kennis mag nemen en ze op een normale wijze mag gebruiken en reproduceren voor niet-commerciële doeleinden. Je kan met onze methodieken dus autonoom aan de slag binnen je eigen school, binnen jouw specifieke organisatie, binnen jouw bedrijf, zolang je alles gebruikt binnen de context waarvoor het materiaal en de methodieken bedoeld zijn en mits bronvermelding. 

Je mag alle tekeningen enkel voor de specifieke methodieken van Sensoa (waaronder het Sensoa Vlaggensysteem) gebruiken, en niet voor een andere methodiek of in een andere context. 

Bij elk gebruik van de website en de informatie vermeld je de url van de Sensoa-website. Bij een methodiek vermeld je de toevoeging “Sensoa Vlaggensysteem”, “Zanzu door Sensoa” of “Onder 4 Ogen door Sensoa” als bron. 

Als je de website, de informatie en/of de methodieken van Sensoa (waaronder het Sensoa Vlaggensysteem) wil gebruiken in een opleiding, of als je een eigen versie van deze methodieken wil ontwikkelen, moet je hiervoor altijd de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Sensoa hebben. 

Met uitzondering van wat hierboven vermeld is, mag je de website en de informatie niet, op welke manier ook of op welke informatiedrager ook, geheel of gedeeltelijk kopiëren, aanpassen, vertalen, verkopen, verhuren, uitlenen, meedelen aan het publiek of zelf afgeleide werken van voormelde elementen creëren zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Sensoa. 

Correct gebruik 

Je mag de website, de informatie en de methodieken van Sensoa (waaronder het Sensoa Vlaggensysteem) enkel gebruiken zoals ze zijn bedoeld. Daarbij mag je niets veranderen aan de kern van onze methodieken

De kern van het Sensoa Vlaggensysteem: 

 • De zes criteria om seksueel gedrag te beoordelen (toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, ontwikkelings- en functioneringsniveau, aangepast aan de context, impact); 

 • De onderverdeling in vier vlaggen;  

 • De definities van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik; 

 • De afbeeldingen van situaties waarbij we aan de hand van de zes beoordelingscriteria een bepaalde vlag toekennen aan bepaald gedrag. 

De kern van Onder 4 Ogen: 

 • De afbeeldingen waarmee de methodiek en de verschillende stappen worden geïllustreerd; 

 • De vier basisstappen en hun doelstellingen:  
   

 • Stap 1: Breng seksuele gezondheid ter sprake: de intermediair brengt het thema proactief ter sprake met cliënt/patiënt. 
 • Stap 2: Stimuleer de patiënt om zelf te vertellen:  de intermediair laat de patiënt zijn verhaal vertellen omdat dit een essentieel onderdeel van behandelen is. Daarbij wordt seksuele gezondheid benaderd in het kader van het biopsychosociaal model  en worden de prioritaire noden van de cliënt/patiënt  in kaart gebracht. 
 • Stap 3: Vat samen wat de patiënt vertelt: enerzijds heeft deze stap als doel om respectvol af te ronden, anderzijds om binnen een kort tijdsbestek weer te geven wat de essentie is volgens cliënt/patiënt en de mogelijkheid te geven dit te alsnog te corrigeren.      
 • Stap 4: Formuleer een aanbod, aangepast aan vaardigheden en mogelijkheden van intermediair  en met inzet op multidisciplinariteit en netwerken.   

De kern van Zanzu: 

 • De inhoud, aangezien die werd gescreend door experts, artsen en seksuologen; 

 • In het bijzonder de gebruikte definities van diverse aspecten van seksualiteit zoals ze op de website worden gebruikt, waaronder definities van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel; misbruik; 

 • De afbeeldingen op de site. 

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je doorgeeft aan Sensoa, behandelen en verwerken we overeenkomstig ons privacybeleid

Niet-verzakingsbeding

Als we nalaten om een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden op enig moment of gedurende een periode te doen uitvoeren, of om enig recht op grond van deze gebruiksvoorwaarden uit te oefenen, kan dat niet worden geïnterpreteerd als een verzaking aan deze bepaling of aan onze rechten. Het beïnvloedt op geen enkele manier het recht van Sensoa om op ieder ogenblik deze bepaling te doen uitvoeren of dit recht uit te oefenen. 

Rechtsgeldigheid van de gebruiksvoorwaarden

De nietigheid van een of meerdere bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid, de toepasselijkheid en het dwingende karakter van de overige bepalingen. Als een of meerdere bepalingen op basis van een wet, een reglement of een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank ongeldig geacht of verklaard worden, zullen de overige bepalingen hun ongewijzigde kracht en draagwijdte behouden. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een nieuwe bepaling die zo veel als mogelijk de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling zal beogen. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De gebruiker gaat ermee akkoord dat het enkel de hoven en de rechtbanken van Antwerpen zijn die de bevoegdheid hebben om kennis te nemen van een gebeurlijk geschil omtrent de toepassing of de interpretatie van de gebruiksvoorwaarden met uitsluiting van enige andere rechtbank. 

Wijzigingen aan de website en/of de gebruiksvoorwaarden

We hebben het recht om de website en informatie op elk moment te wijzigen en, tijdelijk of definitief, te laten verwijderen. Bovendien hebben we het recht de bepalingen van de gebruiksvoorwaarden aan te passen, bij te werken of te veranderen. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de bepalingen, voorwaarden, kennisgevingen en eventuele aanvullende voorwaarden door te nemen. Als je de website, de informatie of de methodieken van Sensoa (waaronder het Sensoa Vlaggensysteem) na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geef je daarmee aan dat je uitdrukkelijk instemt met de wijzigingen en deze aanvaardt. 

Bovendien wijzen we elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortkomen uit de wijzigingen aan de website, de informatie, de methodieken van Sensoa (waaronder het Sensoa Vlaggensysteem) of de gebruiksvoorwaarden. 

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen neem je contact op de afdeling Communicatie van Sensoa: communicatie@sensoa.be.