Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Missie, visie en activiteiten

Sensoa wil als expertisecentrum de seksuele gezondheid in Vlaanderen bevorderen, binnen een internationaal perspectief.

We vertrekken daarbij vanuit de definitie van ‘seksuele gezondheid’ van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Seksuele gezondheid is meer dan louter de afwezigheid van ziekte en het voorkomen van risico's van ongeplande zwangerschap, seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel overdraagbare aandoeningen en hiv.

Er moet ook aandacht zijn voor de plezierige en aangename kanten van seksualiteit. Dat vertaalt zich in een positieve, respectvolle benadering van seksualiteit en seksuele relaties.

Voor Sensoa is seksuele gezondheid bovendien onlosmakelijk verbonden met de promotie en bescherming van de seksuele rechten. Wij vinden dat seksuele rechten moeten worden gerespecteerd, beschermd en gerealiseerd, zodat iedereen zijn of haar seksualiteit vrij van dwang, discriminatie en geweld kan beleven. Naast seksuele rechten staan wij ook voor reproductieve rechten: die betreffen het basisrecht van alle koppels en individuen om vrij te beslissen hoeveel en wanneer (tijdstip en tijd tussen kinderen) zij kinderen willen en het recht daartoe over informatie en middelen te beschikken. Ieder mens heeft het recht om zelf te beslissen over zijn/haar voortplanting, vrij van discriminatie, dwang en geweld, zoals ook uitgedrukt in de mensenrechten.

Uitgangspunten

Een proactieve ingesteldheid: Sensoa wil een dynamische organisatie zijn, die niet enkel reageert maar ook anticipeert op toekomstige ontwikkelingen. Vernieuwingen worden doorgevoerd in zoverre zij een tastbare meerwaarde opleveren.

Samenwerking in partnership: Samenwerking in partnership: Sensoa wil zijn werking maximaal inbedden in reeds bestaande of nog op te richten bredere samenwerkingsverbanden. Maximale betrokkenheid van alle relevante partners en complementariteit met het bestaande aanbod, zijn daarbij sleutelbegrippen. Daar hoort ook een actieve participatie van de betrokken groepen bij.

Een aanpak gebaseerd op feiten en waarden: Sensoa werkt evidence based, de aanpak die gebaseerd is op feiten. Evidence based werken is het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal om interventies uit te werken. 

Focus op kwetsbare groepen: Sensoa ontwikkelt in de eerste plaats acties en interventies die zich richten tot een aantal kwetsbare groepen die specifieke problemen op het vlak van seksuele gezondheid ervaren. Daarnaast ontwikkelt Sensoa ook een werking naar een algemeen publiek en naar professionals.

Seksuele rechten en culturele diversiteit: Seksuele rechten zijn mensenrechten. We streven ernaar dat alle individuen en groepen, ongeacht hun seksuele voorkeur, een maximale keuzevrijheid hebben met betrekking tot de eigen seksualiteit en seksuele gezondheid. Sensoa wil dat iedereen in staat is om zelf beslissingen op dit vlak te nemen, gebaseerd op de principes van geïnformeerde toestemming (informed consent) en het respect voor de eigen integriteit en die van anderen. 

Sensoa gaat tevens uit van een expliciete waardering van diversiteit en bestrijdt elke discriminatie op basis van sekse, gender, seksuele identiteit en seksuele oriëntatie, gezondheidsstatus inclusief serostatus, leeftijd of etnische oorsprong. Sensoa houdt ten slotte ook rekening met de multiculturele samenstelling van de samenleving, en besteedt de nodige aandacht aan de interculturalisering van zijn actieprogramma’s.

Activiteiten in Vlaanderen

Om onze missie te realiseren, focussen we ons op volgende kernactiviteiten:

  • We onderzoeken en analyseren relevante maatschappelijke ontwikkelingen en tendensen en vertalen deze in actieprogramma’s naar specifieke doelgroepen.

  • We verstrekken informatie en advies naar het grote publiek, naar specifieke groepen en naar relevante intermediairs, voornamelijk via digitale weg.

  • We garanderen vorming, opleiding en training, gericht naar intermediairs. We ijveren er daarbij voor dat het thema seksuele gezondheid wordt opgenomen in bestaande (beroeps)opleidingen en in het curriculum en/of de eindtermen van het onderwijs.

  • We werken aan een draagvlak voor seksuele gezondheid en rechten. Dit kan gaan van het lanceren van sensibiliserende campagnes voor het grote publiek, het formuleren en promoten van duidelijke standpunten inzake seksuele gezondheid en rechten, het aankaarten van discriminatoire beleidsmaatregelen of het ijveren voor een betere toegang tot seksuele en reproductieve zorg voor kwetsbare groepen.

  • We bieden ondersteuning inzake beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering, zowel gericht op overheden als op beleidsmakers van relevante sectoren of instellingen.

Activiteiten op internationaal vlak

Sensoa is expert in Vlaanderen op het vlak van seksuele gezondheid, hiv en aids en seksuele rechten. We hebben daarbij ook oog voor de globale context. Op wereldvlak zijn de problemen en uitdagingen omtrent seksuele gezondheid, hiv en aids en seksuele rechten immers immens groot. Dat laat ons niet onverschillig.

Daarom pleit Sensoa voor de nodige aandacht voor seksuele gezondheid, hiv en aids en seksuele rechten binnen het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast ijveren we voor een maximale opvolging van internationale akkoorden met betrekking tot deze thema's en het respect voor seksuele en reproductieve rechten van elk individu wereldwijd. We trachten dit te doen door

Meer informatie op de site Sensoa Internationaal

Jaarverslagen

Onze werkingsverslagen van de afgelopen jaren bieden u een overzicht van wat Sensoa zoal deed.

  • Magazine 'Iedereen seksueel gezond' 2016-2017

     

  • Magazine 'Iedereen seksueel gezond' 2015-2016