Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Samenwerking en participatie

Eén van de uitgangspunten van Sensoa is samenwerking in partnership en daar valt ook participatie onder.

Daarom werkt Sensoa voor de ontwikkeling en de uitvoering van activiteiten systematisch samen met andere relevante actoren: organisaties met terreinwerking, partnerorganisaties, individuele zorgverleners, andere intermediairs, wetenschappelijke instanties (universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstituten), de overheid,… Onze officiële erkenning als partnerorganisatie van de Vlaamse overheid voor de promotie van seksuele gezondheid verleent ons in vele gevallen de nodige autoriteit om alle betrokkenen rond de tafel te brengen. 

Samenwerking kan ook andere vormen aannemen. Zo reserveert Sensoa voldoende organisatorische capaciteit om logistieke ondersteuning te bieden of om een secretariaats- of voorzittersfunctie op te nemen. Zo neemt Sensoa het voorzitterschap op van overlegstructuren zoals het Vlaams Soa Overleg, het Forum Jongeren en Seks, de Public Health Working Group van BREACH en de Werkgroep Preventie van het HIV-plan. Daarnaast was Sensoa de valorisatie-partner voor het Sexpert-onderzoek en is Sensoa aanwezig in diverse commissies.

Sensoa is ook lid van IPPF, de International Planned Parenthood Federation. Dit houdt onder meer in dat Sensoa om de vijf jaar een grondige accreditatieproces dient te doorlopen. Daarbij wordt de organisatie gescreend op zowat alle beleidsdomeinen. Veel aandacht gaat naar garanties voor good corporate governance, met onder meer een democratische structuur met een evenwichtige samenstelling van de raad van bestuur met leden met diverse achtergrond en actieve participatie van jongeren.

Samenwerking met de partnerorganisaties

Sensoa is sinds 2001 door de Vlaamse overheid erkend als partnerorganisatie seksuele gezondheid, in het kader van het preventiedecreet. Er is een nauwe samenwerking met de andere, bestaande partnerorganisaties, en dan voornamelijk met Vlaams Instituut Gezond Leven  en VAD.

Met VIGEZ en VAD is de afgelopen jaren reeds inhoudelijk samengewerkt rond specifieke projecten. Overleg rond ‘GezondeGemeente.be’, afstemming binnen het concept ‘gezonde school’, samenwerking in het benaderen van discotheken (Quality Nights), bijdragen aan de visieontwikkeling rond gezondheidspromotie en lagere socio-economische status zijn daar voorbeelden van. Ook voor de werking in bepaalde settings wordt er overleg tussen de partnerorganisaties georganiseerd. Dit is al jaren zo voor het onderwijs, en ook de communicatiemedewerkers hebben periodiek overleg om zowel communicatiestrategieën als –kanalen uit te wisselen. 

Daarnaast worden ook op meer organisatorisch vlak inzichten en werkwijzes met elkaar besproken. Sensoa, VIGEZ en VAD komen gemiddeld twee keer per jaar bijeen voor een partneroverleg. Tijdens deze bijeenkomsten worden good practices op het vlak van methodologie of management met elkaar gedeeld: competentiebeleid, ervaringen met ICT, projectmatig werk, evaluatie… Op deze terreinen delen de partnerorganisaties veel uitdagingen

Participatie met jongeren en samenwerkingsverbanden

Sensoa organiseert drie keer per jaar het Forum Jongeren, Relaties en Seksualiteit voor overleg en uitwisseling tussen organisaties die jongeren diensten en boodschappen aanbieden rond seksualiteit en relaties. 

Daarnaast heeft Sensoa een jongerenplatform, de Eicel, waarvan de jongeren die een actieve rol opnemen binnen Sensoa deel uitmaken. Sensoa hecht erg veel belang aan de participatie van jongeren op alle niveaus vanuit de overtuiging dat de inbreng van jongeren onmisbaar is. Zowel om jongeren eigenaarschap te geven, als om beleid en programma’s aansluitend bij de werkelijke noden van jongeren te ontwikkelen. Jongeren die zich willen engageren en input en feedback willen geven op nieuwe interventies kunnen lid worden van de Ei-cel, de jongerengroep van Sensoa. De Ei-cel bestaat uit stagiairs, thesisstudenten, jonge collega’s, jonge leden van de algemene vergadering of het bestuur samen met jongeren die reporter zijn voor allesoverseks.be(link is external) of de facebook-pagina beheren. 

Jongeren zijn vertegenwoordigd bij het Forum Jongeren, Relaties en Seksualiteit, Sensoa’s Algemene Vergadering en Raad van Bestuur en in een adviesgroepen voor een project. Sensoa heeft daarnaast ook een jonge vertegenwoordiger bij het internationale netwerk YSAFE (IPPF EN).

Samenwerking om volwassenen te bereiken

Om onze doelstellingen naar volwassenen te realiseren is een samenwerking met partners in het medische veld noodzakelijk. Zo lopen en projecten samen met onder meer Domus Medica, Algemene Pharmaceutische Bond, de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG), de Logo’s en getr Interuniversitair centrum voor huisartsopleiding (ICHO). 

Om inhoudelijke invulling van de website Seksualiteit.be te realiseren, betrekt Sensoa professionele hulpverleners en preventiewerkers uit zowel de welzijns-, onderwijs- als gezondheidssector. Om maar enkele voorbeelden te noemen: Steunpunt en Centra voor Algemeen Welzijnswerk, Luna en Vlaamse abortuscentra, mutualiteiten, Instituut voor Tropische Geneeskunde (reisconsultaties), Vlaamse Vereniging voor Seksuologie, Aditi, OCMW’s, Ghapro, Fara, Pas-op, Lachesis (expertisecentrum senioren), Cavaria, Kind en Gezin. 

Ook met de wetenschappelijke wereld onderhouden we sterke banden. Sensoa was valorisatiepartner in het Sexpert-onderzoek (Universiteit Gent, KU Leuven, Universitair Ziekenhuis Gent) en werkt samen met Universiteit Antwerpen, Katholieke Universiteit Leuven, Vrije Universiteit Brussel, Centra voor Huisartsengeneeskunde, WIV, de Hoge Gezondheidsraad en het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Samenwerking rond kwetsbare migranten

In het kader van de werking van Sensoa naar kwetsbare migranten springt het Zanzu-project in het oog: een website in 13 talen over seksuele gezondheid voor anderstaligen en professionals die met anderstaligen werken. 

Voor de ontwikkeling van deze site werd onder meer samengewerkt met de Centrale ondersteuningscel voor Sociaal Tolken en Vertalen van het Agentschap Inburgering en Integratie, OCMW Antwerpen, Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung (BzGA), International Planned Parenthood Federation – European Network (IPPF EN), Ella vzw, Expertisecentrum kraamzorg 'Volle Maan' (Familiehulp Brussel), International Center for Reproductive Health (ICRH - UGent), HIV-SAM-project - Instituut voor Tropische Geneeskunde, Provincie Oost-Vlaanderen, FLCPF (Fédération Laïque de Centres de Planning Familial) en Siréas.

Samenwerking in het kader van de werking naar Homomannen

Sensoa werkt nauw samen met de holebibeweging, meer specifiek met Çavaria en Weljongniethetero en de de holebihuizen van Antwerpen, Brussel en Gent.

Ook met andere organisaties worden contacten gehouden of samengewerkt, zoals het Boysproject, Ex Aequo, Observatoire du Sida et Sexualités en Plate-forme Prévention Sida en schakelt zich in bij gezamenlijke activiteiten van de Brusselse preventieorganisaties. Ook aan diverse projecten (Swab2Know, Be Prep-ared,…) van het Instituut voor Tropische Geneeskunde werkte Sensoa mee.

Ook met projecten zoals Swim4Life en uitbaters van homohoreca en inrichters van holebifuiven in Vlaanderen en Brussel werkt Sensoa samen.

Sensoa onderhoudt goede contacten met Vlaamse Gemeenschapscommissie van Brussel en de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, met wie in het verleden al projecten werden ontwikkeld. Ook met de gemeentelijke overheden werden al samenwerkingen opgezet, onder meer in Gent en Antwerpen, met de diensten Gezondheid, Toerisme en Middenstand.

Daarnaast zijn er contacten met de Afdeling Preventie, Team Infectieziekten en Vaccinatie, met de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, met het Transgender Infopunt, met Merhaba (holebivereniging voor Belgen van vreemd origine, Noord-Afrikanen, Turken en hun vrienden/vriendinnnen) en met Why Me (vereniging voor LGBT-militanten van Afrikaanse oorsprong).

Afstemming wordt gevonden in netwerken als BREACH en het MSM Expertnetwerk, een door Sensoa opgezet netwerk van onderzoekers en kernpersonen uit de LGBT beweging, dat meermaals per jaar samenkomt om richting te geven aan de activiteiten van het Actieterrein Homomannen van Sensoa.

Sensoa heeft enkele jaren geleden mee het initiatief genomen om binnen BREACH ook een Public Health Working Group op te zetten, die zeer actief betrokken was bij het uitwerken van het HIV-plan. Sensoa neemt sinds 2013 het voorzitterschap van deze werkgroep op zich. BREACH richt zich op het stimuleren en faciliteren van Belgisch hiv onderzoek (klinische trials, epidemiologie, publieke gezondheid,…) zowel op nationaal als internationaal niveau en het verhogen van de algemene zichtbaarheid ervan. Breach wil inzetten op een coherente aanpak van hiv-preventie en -behandeling in België. BREACH wil verder de kwaliteit van de zorg van mensen met hiv verbeteren, onder meer door wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en de ‘retention in care’ te verbeteren.

Samenwerking rond mensen met hiv

Sensoa helpt mee aan het uitbouwen van een Positieve Raad binnen het HIV-Plan. Zo krijgen mensen met hiv de kans om ook op beleidsniveau mee te denken. Sensoa kan de Raad tevens zelf als klankbord gebruiken.

Sensoa onderhoudt nauw contact met de verschillende Vlaamse aidsreferentiecentra. Jaarlijks wordt er een contactronde georganiseerd door Sensoa. Sensoa heeft een samenwerking met het HIV/SAM-project (ITG Antwerpen) rond uitwisseling van expertise en methodiekontwikkeling. 

Sensoa is lid van het Vlaams patiëntenplatform. Sensoa levert op vraag informatie, knelpunten, noden, getuigers... aan om thema’s en dossiers sterker te maken. 

Met UNIA, voorheen het Interfederaal Gelijkekansencentrum, heeft Sensoa een samenwerkingsverband. Sensoa is een meldpunt discriminatie omwille van hiv. Sensoa registreert in de centrale databank van UNIA. Indien nodig worden gemeenschappelijke interventies ontwikkeld en uitgevoerd.

Met verschillende Brusselse en Waalse organisaties, zoals Siréas, Plate-forme Prévention Sida, wordt informatie uitgewisseld, knelpunten gesignaleerd, expertise en ontwikkelde materialen/publicaties uitgewisseld. Internationaal is er samenwerking met Soa Aids Nederland en Hiv Vereniging Nederland.