Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Sensoa Beleidsplan 2016-2020

De erkenning van Sensoa als partnerorganisatie van de Vlaamse Gemeenschap liep af eind december 2015. Om zijn erkenning te behouden, diende Sensoa in te tekenen op de open oproep die door minister van volksgezondheid Vandeurzen eind 2014 werd gelanceerd. Eén van de onderdelen van het dossier was de opmaak van een nieuw beleidsplan voor de periode 2016-2020. 

Doorlichten, vooruitblikken en aftoetsen

De opmaak van het nieuwe beleidsplan vormde de aanleiding om de eigen werking kritisch door te lichten, om extra aandacht te besteden aan de onderbouwing van methodieken en acties. We hebben ons beraden over toekomstige strategieën om de seksuele gezondheid te bevorderen van al wie in Vlaanderen en Brussel leeft. Zowel onze analyses als de strategische opties werden voorgelegd aan diverse betrokkenen: experts, collega’s uit organisaties of sectoren waar we mee samenwerken én vertegenwoordigers van de belangrijkste groepen waarvoor wij werken. Dat leverde bruikbare feedback op, zodat het plan beter aansloot bij de noden en behoeften van zowel de verschillende groepen als de betrokken professionelen.

Mix van verderzetten en anticiperen

Het resultaat is een beleidsplan met een gezonde mix van het continueren van interventies die hun waarde hebben bewezen en initiatieven die anticiperen op recente en toekomstige evoluties. Daarmee willen we de seksuele gezondheid van de Vlaming in het algemeen bevorderen en in het bijzonder, de seksuele gezondheid van groepen met een verhoogde kwetsbaarheid op dit vlak: kinderen en jongeren, homomannen, nieuwkomers en vluchtelingen, mensen met hiv. We maken ons sterk dat we met dit plan fundamenteel kunnen bijdragen aan het inperken van nieuwe besmettingen met soa, het correct en consistent gebruik van anticonceptie, het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en een goede seksuele en relationele vorming. Bovendien helpen we zo stigma en discriminatie tegengaan die de seksuele gezondheid hinderen.

Kinderen en jongeren verdienen goede RSV

Kinderen en jongeren blijven één van de belangrijkste groepen voor Sensoa. Met de jaarlijks terugkomende Week van de Lentekriebels blijven we het onderwijs en het jeugdwerk ertoe aanzetten om relationele en seksuele vorming (RSV) structureel in te bedden in leerplannen en de eigen jaarwerking. We ontwikkelen ook nieuwe RSV-methodieken voor het basisonderwijs, en ondersteunen leraars en andere intermediairs via de leermiddelenbank en de website seksuelevorming.be. De website allesoverseks.be blijft een populaire bron van informatie die jaarlijks meer dan anderhalf miljoen bezoeken telt. Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag blijft evenzeer een aandachtspunt. Voor instellingen en organisaties die daar werk van willen maken, ontwikkelden we methodieken en beleidsinstrumenten zoals het Sensoa Vlaggensysteem en het Raamwerk Seksualiteit en Beleid, die indien gewenst, op maat van de eigen sector, doelgroep of thema aangepast kunnen worden. 

Blijvend inzetten op seksuele gezondheid van homomannen

Homomannen in Vlaanderen en Brussel worden meer dan gemiddeld geconfronteerd met hiv en soa. Sensoa blijft actief op het terrein, via onder meer bezoeken aan bars en fuiven en deelname aan de verschillende gay prides. We zetten extra in op de aanwezigheid van gratis condooms en glijmiddelen in homozaken waar seks ter plaatse mogelijk is. Jaarlijks wordt ook een nieuwe campagne naar homomannen gelanceerd. Voor de komende jaren loopt die onder de noemer ‘Ik weet wat ik doe’. Nieuw is dat die breder gaat dan enkel seksuele gezondheid, maar ook aandacht heeft voor b.v. relaties of geestelijke gezondheid van homomannen. De campagne wordt actief verspreid en bekendgemaakt via affiches, advertenties in homobladen, gay sites en via de eigen Sensoa-website mannenseks.be. We plannen ten slotte een onderzoek naar de noden en behoeften van oudere homomannen, om na te gaan of en welke specifieke initiatieven we voor hen kunnen ontwikkelen.

Mensen met hiv ondersteunen en informeren

Sensoa blijft zijn werking naar mensen met hiv voortzetten, zij het dat sommige activiteiten niet langer betoelaagd worden door de nieuwe beheersovereenkomst. Voortaan wordt de directe ondersteuning van mensen met hiv via counseling, het aanbieden van lot- en bondgenotencontact en het organiseren van workshops en ontmoetingsmomenten gefinancierd via onder meer giften, sponsoring en benefieten. Informatieverstrekking, via onder meer de website levenmethiv.be, en activiteiten die stigma en discriminatie op basis van hiv aanpakken, blijven wel opgenomen in de beheersovereenkomst. 

Seksuele gezondheid voor anderstaligen

Eind 2015 lanceerde Sensoa de nieuwe website zanzu.be. Die bevat informatie over seksuele en reproductieve gezondheid in 13 talen en richt zich tot kwetsbare migranten zoals nieuwkomers, vluchtelingen en mensen zonder papieren en tot professionelen die met hen in contact komen. Zanzu.be biedt begrijpelijke basisinformatie om bewuste keuzes te kunnen maken over seksuele gezondheid. Ongeveer 300 tekeningen verduidelijken de teksten. In de komende periode wil Sensoa vooral inzetten op een goede implementatie van de website. Daarnaast blijft Sensoa de jaarlijkse netwerkdag organiseren voor professionelen die met kwetsbare migranten werken, zodat zij nieuwe inzichten kunnen verwerven en ervaringen uitwisselen.

Informeren en sensibiliseren van algemeen publiek

Tijdens de komende periode wil Sensoa meer mensen en middelen inzetten op het informeren en sensibiliseren van het algemeen publiek. Speerpunt daarbij is de website seksualiteit.be, die nog verder wordt uitgebouwd. Daarnaast is er ruimte gecreëerd voor een 3-tal mediacampagnes rond seksuele gezondheid. Verder willen we onderzoeken welk aanbod Sensoa kan ontwikkelen naar vijftig plussers en naar mensen die frequent seksuele contacten met meerdere partners hebben. 

Deskundigheid bevorderen van professionals

Sensoa blijft zeer sterk inzetten op deskundigheidsbevordering, via het eigen aanbod als via andere kanalen. Zo wordt actief samengewerkt met diverse beroepsverenigingen (o.a. huisartsen en gynaecologen, klinisch psychologen en seksuologen) en met opleidingsinstituten. In de komende jaren willen wij dat het thema seksuele gezondheid en rechten in de opleiding van diverse beroepen een meer prominente plaats krijgt. Met de vzw Aditi is een samenwerkingsakkoord gesloten om de sectoren van zowel residentiële als ambulante voorzieningen voor mensen met een handicap, woonzorgcentra. thuiszorgdiensten en voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg te sensibiliseren rond het thema seksuele gezondheid, intimiteit en seksualiteit. Via deze samenwerking willen wij de doelgroepen adequaat informeren en een passend aanbod van deskundigheidsbevordering en advies implementeren.

Meer aandacht voor onze thema's internationaal

Los van de opdrachten uit de beheersovereenkomst, blijft Sensoa ijveren voor meer aandacht voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en voor hiv in de internationale samenwerking en het beleid van zowel de Vlaamse als de federale regering. Sensoa is lid van tal van nationale en internationale netwerken, en neemt daarnaast het secretariaat waar van de informele parlementaire groep van een dertigtal kamerleden en senatoren. Jaarlijks organiseren deze Parlementairen voor Agenda 2030 sensibiliserende acties rond Moederdag (mei) en Wereldaidsdag (1 december). 

Samenwerken als basiswaarde

Om het nieuwe beleidsplan waar te kunnen maken, is samenwerking met zowel professionelen als met vertegenwoordigers van organisaties en voorzieningen cruciaal. Sensoa hecht dan ook veel belang aan het creëren van (structurele) partnerschappen en het creëren van een effectieve participatie. Als je zelf denkt een waardevolle bijdrage te kunnen leveren, of als je een beroep wil doen op onze diensten, aarzel niet om met ons contact op te nemen.