Definities

De volgende definities zijn van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden: 

 • “We”, “Wij”, “Onze” en “Ons” verwijzen naar Sensoa vzw, gevestigd in Franklin Rooseveltplaats 12 bus 7, 2060 Antwerpen, België, geregistreerd in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0446.232.167 / PRP Antwerpen. Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, erkend door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het is een vzw, een organisatie zonder commerciële doeleinden.
 • “U”, “Je” en “Jouw” verwijzen naar de Gebruiker.  
 • “Website” verwijst naar alle websites die Sensoa beheert: www.sensoa.be,www.en.sensoa.bewww.sensoa.be/vlaggensysteem, www.zanzu.be, www.allesoverseks.be, de beeldbank van Sensoa waarop Je tekeningen kan downloaden en alle onderdelen van al deze websites.  
 • “Informatie” verwijst naar alle gegevens die zich op Onze Website bevinden, onder meer en zonder daartoe beperkt te zijn: teksten, afbeeldingen, links, materialen en downloadbare bestanden.  
 • “Beoogde Doel”: het belangrijkste en beoogde doel van Onze Website, Informatie en Methodieken is steeds informatief en educatief. Specifieke Methodieken hebben ook specifieke Beoogde Doelen.  
 • “Methodieken” verwijst naar specifieke instrumenten en werkwijzes die Sensoa heeft ontwikkeld, onder meer, en zonder daartoe beperkt te zijn: 
  • “Sensoa Vlaggensysteem” verwijst naar de Methodiek van Sensoa om seksueel gedrag in te schatten en er gepast op te reageren. Het Beoogde Doel is om het leren en trainen rond omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag te vergemakkelijken. 
  • “Zanzu” verwijst naar de specifieke Website van Sensoa over seksuele gezondheid in diverse talen. Het Beoogde Doel is om intermediairs en professionals correcte informatie te kunnen laten delen in de specifieke taal van hun cliënt.  
  • “Onder 4 Ogen” verwijst naar de gespreksmethodiek van Sensoa om de dialoog over seksuele gezondheid makkelijker te maken in een individueel gesprek. Het Beoogde Doel is om op een proactieve manier de bespreekbaarheid van seksuele gezondheid met volwassen door intermediairs te verbeteren.   
 • “Gebruik”, ”Gebruiken” en “Gebruiker” verwijzen naar het bekijken, downloaden, verwerken en/of toepassen van Informatie en Methodieken van Sensoa (waaronder het Sensoa Vlaggensysteem) op de Website. 

Gebruik 

Algemeen 

Sensoa is eigenaar en beheerder van de Website, de Informatie en de Methodieken van Sensoa (waaronder het Sensoa Vlaggensysteem) en de intellectuele eigendomsrechten hierop en staat in voor de verdere ontwikkeling.  

Deze Gebruiksvoorwaarden gelden zowel voor de toegang tot, als voor het Gebruik van de Website, de Informatie en de Methodieken van Sensoa (waaronder het Sensoa Vlaggensysteem).  We vragen Je deze Gebruiksvoorwaarden zo grondig mogelijk te lezen en ze goed te keuren, voor Je de Website raadpleegt of op welke manier dan ook Gebruikt.  Alleen al door deze Website te bezoeken of te Gebruiken, stem Je als Gebruiker uitdrukkelijk in met de vermelde Gebruiksvoorwaarden. Als Je niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden en/of de draagwijdte of de betekenis ervan niet begrijpt, vragen We Je om de Website niet verder te Gebruiken, de Website zo snel mogelijk te verlaten en de downloadbare bestanden niet te downloaden of ze te verwijderen.  

Disclaimer 

Je gaat er als Gebruiker mee akkoord dat Je de Website, de Informatie en de Methodieken van Sensoa (waaronder het Sensoa Vlaggensysteem) volledig op Jouw eigen risico Gebruikt.  

De Website en de Informatie zijn beschikbaar “zoals ze zijn”, dit wil zeggen in de huidige staat. Ondanks alle geleverde inspanningen kan de Informatie onvolledig, onjuist, onnauwkeurig of niet bijgewerkt zijn.  

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een rechtstreeks of onrechtstreeks nadeel of schade die Je mocht ondervinden als gevolg van onvolledige, onjuiste, onnauwkeurige of niet bijgewerkte Informatie of als gevolg van een onjuiste interpretatie van de Informatie en de Methodieken van Sensoa (waaronder het Sensoa Vlaggensysteem).  

Als Je Informatie downloadt of op een andere wijze Informatie verkrijgt door het Gebruik van de Website, dan gebeurt dit volledig op Je eigen verantwoordelijkheid. Door de Informatie te downloaden, geef Je aan dat Je de toelating van (het Gebruik van) de Informatie in uw land hebt gecontroleerd en dat Je je hieraan houdt. Je bent zelf en zonder enige beperking verantwoordelijk voor de eventuele verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van Jouw apparatuur of programma’s die het gevolg zijn van het downloaden van Informatie of van elk ander Gebruik van deze Website.  

Alle Informatie op de Website van Sensoa en de Informatie waarnaar wordt verwezen is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De Informatie is niet toegespitst op omstandigheden die specifiek zijn voor een individu of entiteit. Je mag deze Informatie niet beschouwen als persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan. 

De Website is bedoeld voor Gebruikers vanaf 15 jaar. 

Omdat We streven naar begrijpelijkheid en nauwkeurigheid, kiezen We voor duidelijk en expliciet taalgebruik, niet om te provoceren, maar om alles bij naam te noemen en niet te verhullen. 

Onze Website heeft een informatief karakter en biedt geen vervanging voor een doktersbezoek. 

Website 

Indien de Informatie die Je op deze Website aantreft tekortkomingen vertoont, zal Sensoa alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien Je onjuistheden constateert, kan Je contact opnemen met Sensoa: communicatie@sensoa.be. Wij streven ernaar Je melding zo snel mogelijk te behandelen en Je binnen 10 werkdagen een reactie te geven.  

Sensoa spant zich in om, voor zover mogelijk, de toegang tot Onze Website 7 dagen per week en 24 uur per dag te waarborgen, zonder enige garantie dienaangaande. Sensoa spant zich tevens in om onderbrekingen van technische aard tot een minimum te beperken. Sensoa kan echter niet garanderen dat Onze Website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen. 

Deze Website bevat hyperlinks naar andere websites en informatiebronnen die door derden worden beheerd. Sensoa heeft geen technische of inhoudelijke controle of zeggenschap over deze sites en kan daarom geen garantie geven over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen. Sensoa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door inbreuken op de wet op de handelspraktijken door externe websites.   

Verplichtingen van de Gebruiker 

Je verklaart en waarborgt de Website, de Informatie en de Methodieken van Sensoa (waaronder het Sensoa Vlaggensysteem) niet te Gebruiken op een manier die ingaat tegen de Gebruiksvoorwaarden en het Beoogde Doel. Je verklaart en waarborgt de Website, de Informatie en Onze Methodieken niet te Gebruiken voor onder meer: illegale doeleinden, schending van de goede zeden of met het doel schade te berokkenen aan de reputatie van Sensoa of van derden. Je verklaart de Website, de Informatie en de Methodieken van Sensoa enkel te Gebruiken voor het Beoogde Doel. 

De Gebruiker erkent en stemt ermee in te voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en wettelijke vereisten in het land of de jurisdictie waar de Website, Informatie en de Methodieken van Sensoa (inclusief het Sensoa Vlaggensysteem) worden Gebruikt en gedownload. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, strafrecht, gegevensbescherming, intellectueel eigendom en alle andere relevante wetgeving. 

Correct gebruik 

Je mag de Website, de Informatie en de Methodieken van Sensoa (waaronder het Sensoa Vlaggensysteem) enkel Gebruiken zoals ze zijn bedoeld. Daarbij mag Je niets veranderen aan de kern van Onze Methodieken:  

De kern van het Sensoa Vlaggensysteem:  

De zes criteria om seksueel gedrag te beoordelen (toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, ontwikkelings- en functioneringsniveau, aangepast aan de context, impact);  

 • De onderverdeling in vier vlaggen;   
 • De definities van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik;  
 • De afbeeldingen van situaties waarbij We aan de hand van de zes beoordelingscriteria een bepaalde vlag toekennen aan bepaald gedrag.  

De kern van Onder 4 Ogen:  

 • De afbeeldingen waarmee de Methodiek en de verschillende stappen worden geïllustreerd;  
 • De vier basisstappen en hun doelstellingen:   
 • Stap 1: Breng seksuele gezondheid ter sprake: de intermediair brengt het thema proactief ter sprake met cliënt/patiënt.  
 • Stap 2: Stimuleer de patiënt om zelf te vertellen: de intermediair laat de patiënt zijn verhaal vertellen omdat dit een essentieel onderdeel van behandelen is. Daarbij wordt seksuele gezondheid benaderd in het kader van het biopsychosociaal model en worden de prioritaire noden van de cliënt/patiënt in kaart gebracht.  
 • Stap 3: Vat samen wat de patiënt vertelt: enerzijds heeft deze stap als doel om respectvol af te ronden, anderzijds om binnen een kort tijdsbestek weer te geven wat de essentie is volgens cliënt/patiënt en de mogelijkheid te geven dit te alsnog te corrigeren.       
 • Stap 4: Formuleer een aanbod, aangepast aan vaardigheden en mogelijkheden van de intermediair en met inzet op multidisciplinariteit en netwerken.    

De kern van Zanzu:  

 • De inhoud, aangezien die werd gescreend door experts, artsen en seksuologen;  
 • In het bijzonder de gebruikte definities van diverse aspecten van seksualiteit zoals ze op de Website worden gebruikt, waaronder definities van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik;  
 • De afbeeldingen op de site.  

Niet-naleving van de Gebruiksvoorwaarden  

In het geval dat Je de Website, de Informatie en de Methodieken van Sensoa (waaronder het Sensoa Vlaggensysteem) niet Gebruikt in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden, meer specifiek de bovengenoemde clausules en het Beoogde Doel, behouden wij Ons het recht voor om u het verdere Gebruik van het de Website, de Informatie en de Methodieken van Sensoa (waaronder het Sensoa Vlaggensysteem) te verbieden. Sensoa wordt gevrijwaard en schadeloosgesteld door de Gebruiker voor alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen of onkosten als gevolg van de Website, de Informatie en de Methodieken van Sensoa (waaronder het Sensoa Vlaggensysteem) door de Gebruiker in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden. 

Je stemt er uitdrukkelijk mee in Sensoa te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit onjuist Gebruik (bijvoorbeeld niet in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden, niet in overeenstemming met het Beoogde Doel...) van de Website, de Informatie en de Methodieken van Sensoa (waaronder het Sensoa Vlaggensysteem). 

Intellectuele Eigendomsrechten 

Je aanvaardt en erkent dat het Gebruik van de Website, de Informatie en de Methodieken beschermd zijn door de intellectuele rechten van Sensoa en dat Je deze te allen tijde moet respecteren.  

Als Gebruiker krijg Je van Sensoa een niet-exclusief recht om de Informatie te Gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. Dit houdt in dat Je de Website mag bekijken en Informatie mag downloaden, dat Je van deze Informatie kennis mag nemen en ze op een normale wijze mag Gebruiken en reproduceren voor niet-commerciële doeleinden.  

Je kan met Onze Methodieken dus autonoom aan de slag binnen Je eigen school, binnen Jouw specifieke organisatie, binnen Jouw bedrijf, zolang Je alles Gebruikt binnen de context waarvoor de Website, de Informatie en de Methodieken bedoeld zijn en mits bronvermelding.  

Je mag alle tekeningen enkel voor de specifieke Methodieken van Sensoa (waaronder het Sensoa Vlaggensysteem) waarvoor ze zijn ontworpen Gebruiken, en niet voor een andere Methodiek of in een andere context.  

Bij elk Gebruik van de Website en de informatie vermeld Je de URL van de Sensoa-Website. Bij een Methodiek vermeld Je de toevoeging “Sensoa Vlaggensysteem”, “Zanzu door Sensoa” of “Onder 4 Ogen door Sensoa” als bron.  

Indien Je een eigen versie van de Sensoa Methodieken (inclusief het Sensoa Vlaggensysteem) wilt ontwikkelen die toepasbaar is op Je eigen specifieke organisatie, delen van de Sensoa Website en Informatie op Je eigen website wilt publiceren of een vormingsaanbod rond Onze Methodieken voor derden wil aanbieden, heb Je altijd de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Sensoa nodig. 

Met uitzondering van wat hierboven vermeld is, mag Je de Website, de Informatie en de Methodieken niet, op welke manier ook of op welke informatiedrager ook, geheel of gedeeltelijk kopiëren, aanpassen, vertalen, verkopen, verhuren, uitlenen, meedelen aan het publiek of zelf afgeleide werken van voormelde elementen creëren zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Sensoa.  

Sensoa behoudt zich uitdrukkelijk de intellectuele eigendoms- en andere rechten voor op Onze naam en logo, alsook op de namen en de logo’s van de Websites. Het is uitdrukkelijk verboden Gebruik te maken van de merknamen en logo's zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Sensoa. 

Sensoa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misbruik of bedrieglijk Gebruik van Onze naam of logo’s. 

Specifieke voorwaarden voor het Gebruik van het Sensoa Vlaggensysteem 

Wettelijke bepalingen  

Het Sensoa Vlaggensysteem wordt aangeboden als een hulpmiddel om seksueel grensoverschrijdend gedrag te beoordelen, maar Wij wijzen uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de acties, beslissingen of gevolgen die voortvloeien uit het praktische Gebruik of de implementatie van het Sensoa Vlaggensysteem of de Informatie.  

Het Sensoa Vlaggensysteem moet altijd worden geïmplementeerd in overeenstemming met de wet, die in alle landen anders kan zijn. Het Gebruik van tekeningen met seksuele activiteiten van kinderen en jongeren kan in uw land aan beperkingen onderhevig zijn. Gebruik in dat geval het Sensoa Vlaggensysteem en de bijbehorende principes zonder de tekeningen. 

Lokale en regionale wetten kunnen beperkingen opleggen aan vrijwillig seksueel gedrag tussen kinderen of jongeren. Met deze beperkingen moet rekening worden gehouden bij het beoordelen en bespreken van specifieke situaties.   

Het Sensoa Vlaggensysteem is een educatief hulpmiddel; de situaties zijn slechts voorbeelden van mogelijke reacties. Bij het Gebruik van het Sensoa Vlaggensysteem moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden en de specifieke betrokken personen. 

Specifieke situaties vereisen veel meer dan een pedagogische reactie. Volg altijd de geldende procedures en protocollen in Je organisatie of land voor een professionele reactie in de omgang met slachtoffers en daders van seksueel misbruik en geweld. Dit kan ook inhouden dat Je de autoriteiten op de hoogte stelt als dat nodig is. 

Trainingen 

Als Je andere volwassenen wilt opleiden in het Gebruik van het Sensoa Vlaggensysteem, raden We Je sterk aan om eerst zelf een training te volgen. Een lijst van opleidingen in Vlaanderen is beschikbaar op www.sensoa.be. Een lijst van ervaren trainers die opleidingen geven in het buitenland, is beschikbaar op www.Flagsystem.org. Voor trainingen in België is expliciete toestemming van Sensoa nodig.  

Gebruik van de integrale tekst 

Sensoa bezit de exploitatierechten van het Sensoa Vlaggensysteem, met uitzondering van een uitgave als boek (gedrukt of elektronisch). Deze rechten zijn overgedragen aan Garant-Uitgevers n.v., Somersstraat 13-15 2018 Antwerpen, België. Zij hebben het exclusieve recht om het Sensoa Vlaggensysteem als boek uit te geven en te verspreiden.  

Het is daarom niet toegestaan om de volledige tekst van het boek - in het Nederlands of in vertaling - openbaar te verspreiden of bijvoorbeeld in downloadbare PDF-vorm op een openbare website te plaatsen. Als dit toch gebeurt, kan de uitgever gerechtelijke stappen ondernemen. Indien een openbare verspreiding van de volledige tekst wordt beoogd, dienen hierover afspraken te worden gemaakt met zowel Sensoa als Garant-uitgevers. 

Voor een uitgegeven boek (e-book of print) moet voorafgaand aan publicatie een overeenkomst tussen drie partijen worden gesloten tussen Garant als Uitgever, Sensoa als Auteur (in deze context gedefinieerd als 'houder van exploitatierechten') en eventueel de buitenlandse Uitgever, aangeduid als Vertaler. 

Als Je uit het boek put, citeer dan als bron: Frans, E. en Franck T. (2022). Sensoa Vlaggensysteem: Reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren. Antwerpen, België - Apeldoorn - Nederland; Garant. 

Wettelijke bepalingen 

Wijzigingen aan de Website en/of de Gebruiksvoorwaarden 

We hebben het recht om Onze Website, Methodieken en Informatie op elk moment te wijzigen en, tijdelijk of definitief, te laten verwijderen. Bovendien hebben We het recht de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden aan te passen, bij te werken of te veranderen. Het is Jouw eigen verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de bepalingen, voorwaarden, kennisgevingen en eventuele aanvullende voorwaarden door te nemen. Als Je de Website, de Informatie of de Methodieken van Sensoa (waaronder het Sensoa Vlaggensysteem) na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft Gebruiken, geef Je daarmee aan dat Je uitdrukkelijk instemt met de wijzigingen en deze aanvaardt.  

Bovendien wijzen We elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortkomen uit de wijzigingen aan de Website, de Informatie, de Methodieken van Sensoa (waaronder het Sensoa Vlaggensysteem) of de Gebruiksvoorwaarden.  

Niet-verzakingsbeding 

Als We nalaten om een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden op enig moment of gedurende een periode te doen uitvoeren, of om enig recht op grond van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen, kan dat niet worden geïnterpreteerd als een verzaking aan deze bepaling of aan Onze rechten. Het beïnvloedt op geen enkele manier het recht van Sensoa om op ieder ogenblik deze bepaling te doen uitvoeren of dit recht uit te oefenen.  

Rechtsgeldigheid van de Gebruiksvoorwaarden 

De nietigheid van een of meerdere bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid, de toepasselijkheid en het dwingende karakter van de overige bepalingen. Als een of meerdere bepalingen op basis van een wet, een reglement of een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank ongeldig geacht of verklaard worden, zullen de overige bepalingen hun ongewijzigde kracht en draagwijdte behouden. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een nieuwe bepaling die zo veel als mogelijk de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling zal beogen.  

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat het enkel de hoven en de rechtbanken van Antwerpen zijn die de bevoegdheid hebben om kennis te nemen van een gebeurlijk geschil omtrent de toepassing of de interpretatie van de Gebruiksvoorwaarden met uitsluiting van enige andere rechtbank.  

De bepalingen in dit artikel doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die de Gebruiker kan hebben op grond van de toepasselijke wetgeving. Niets in dit artikel mag worden geïnterpreteerd als een beperking of aantasting van de wettelijke rechten, rechtsmiddelen of bescherming die de Gebruiker op grond van de wet heeft. 

Persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die Je doorgeeft aan Sensoa, behandelen en verwerken We overeenkomstig Ons privacybeleid

Contact 

Voor vragen en/of opmerkingen neem Je contact op met de afdeling Communicatie van Sensoa: communicatie@sensoa.be

Klachten

Heeft U een klacht over Onze dienstverlening, vul het contactformulier in. We gaan na wat Uw klacht is en wat er gebeurd is. Binnen de 10 werkdagen ontvangt U een antwoord op uw klacht. We beschouwen een klacht als afgehandeld als deze naar behoren en in de lijn van de klacht beantwoord is of als U Ons een seintje geeft dat het in orde is.