Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. 

Visie Sensoa iedereen seksueel gezond 

Iedereen kan positieve en veilige seksuele ervaringen hebben, met respect voor de ander. Mensen zijn vrij om seksuele en reproductieve keuzes te maken in een samenleving die dit mogelijk maakt. 

We besteden aandacht aan iedereen in Vlaanderen en Brussel, ongeacht (culturele) achtergrond, religie, gender, beperking... 

We vertrekken daarbij vanuit de definitie van seksuele gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

Onze hoofddoelstellingen zijn: 

  • Meer mensen hebben toegang tot informatie en zorg, afgestemd op hun behoeften. 
  • Meer mensen hebben positieve en veilige seksuele ervaringen.   
  • Het draagvlak voor seksuele gezondheid en rechten blijft gevrijwaard.  
  • België blijft internationale voortrekker in seksuele gezondheid. 

Onze missie: Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid

We bieden een antwoord op noden en maatschappelijke ontwikkelingen met duurzame interventies. 

We verstrekken iedereen informatie en advies. We versterken de deskundigheid van professionals en inspireren het beleid, ondermeer via beleidsadviezen.

Al onze interventies zijn onderbouwd en we checken hun relevantie door monitoring, evaluatie en bijsturing. We zorgen voor een brede implementatie. We bevragen en delen wetenschappelijke expertise.

Onze strategie: samenwerking en partnerschappen 

We werken samen om Vlaanderen seksueel gezonder te maken. Dit doen we met andere organisaties die specifieke doelgroepen bereiken en door participatie van de betrokken groepen. Voor elk van onze thema’s (soa’s en hiv, seksueel grensoverschrijdend gedrag, reproductieve gezondheid, seksuele ontwikkeling en seksueel welbevinden) brengen we alle betrokken partners en de intermediairs rond de tafel. 

We zijn een betrouwbare partner voor intermediairs, overheid en pers.

Sensoa engageert zich niet alleen bij te dragen aan een gezonde, maar ook aan een sociale en duurzame samenleving. We onderschrijven daarom de ethische code voor de sector gezondheidsbevordering en ziektepreventie in Vlaanderen

We vormen de link tussen onderzoek en praktijk, door onderzoeksnoden te signaleren en bestaand onderzoek te vertalen naar de praktijk. Zo zijn we lid van diverse adviesraden voor recent wetenschappelijk onderzoek en participeren in projecten van anderen (zoals het Sexpert-onderzoek). Daarnaast organiseerden we symposia om onderzoeksbevindingen met een professioneel publiek te delen zoals de nodenbevraging van mensen met hiv en binnenkort een onderzoek over condoomgebruik. 

Onze uitgangspunten: inclusief, participatief en sekspositief

We houden rekening met de diversiteit in onze samenleving door inclusieve communicatie.  

We staan voor samenwerken en participatief werken. Dat maakt deel uit van een duurzame implementatie. We zetten in op deskundigheidsbevordering van (toekomstige) intermediairs en moedigen hen aan om met onze methodieken aan de slag te gaan.  

We ijveren voor keuzevrijheid en seksuele rechten. Seksuele gezondheid is onlosmakelijk verbonden met de promotie en bescherming van de seksuele rechten. Seksuele gezondheid hangt ook samen met de gelijkheid van vrouwen en mannen, zelfbeschikking en vrij zijn van racisme en discriminatie. 

We benaderen seks positief en bestrijden taboes, stigma en schaamte. 

In dit alles is Sensoa betrouwbaar, betrokken, respectvol, relevant en doeltreffend.

Ontstaan Sensoa 

Sensoa ontstond uit een fusie van zes organisaties die werkten rond hiv en aids, geboorteregeling en seksuele opvoeding. In 2001 kwamen vijf aidsorganisaties samen in Sensoa. In 2003 werd ook CGSO Trefpunt in Sensoa opgenomen. Dat maakt dat Sensoa in 2023 twintig jaar bestaat

Promotie van seksuele gezondheid is nog een nieuw begrip. De inhoud hiervan evolueert. Zo is het belang van seksuele rechten en preventie van grensoverschrijdend gedrag in belang toegenomen. Naast de preventie van risico’s is er vandaag ook meer aandacht voor seksueel welzijn. 

Hiv- en aidsorganisaties 

Midden jaren tachtig van de twintigste eeuw doken de eerste gevallen van besmetting met het hiv-virus in België op. De overheid reageerde traag of voorzichtig met vaak moreel gekleurde informatiecampagnes en materialen. Zo ontstonden snel enkele organisaties op vrijwillige basis. 

  • In 1985 startte de Aidstelefoon. Een twintigtal vrijwilligers beantwoordde vragen over hiv, aids en veilig vrijen. 
  • In 1987 werd Het Aidsteam opgericht. Met de ‘aidsbus’ trokken ze heel Vlaanderen rond om te informeren en sensibiliseren rond aids. Het Aidsteam concentreerde zich nadien op de doelgroep homomannen. 
  • In 1987 ging in Brussel The Foundation aan de slag met het buddysysteem. Opgeleide vrijwilligers gaven praktische, emotionele en sociale ondersteuning aan mensen met aids. 
  • Eind jaren ’80 ontstonden De Witte Raven. Zij evolueerden naar een belangenvereniging voor mensen met hiv en aids en veranderden hun naam in Hiv-Vereniging Vlaanderen. 
  • In 1988 werd het InterProvinciaal Aids coördinaat opgericht in samenwerking met het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Enkele jaren later werd de naam veranderd in IPAC soa & aids-vzw 

CGSO voor Seksuele en reproductieve gezondheid 

In 1955 werd door een aantal geëngageerde personen de Belgische Vereniging voor Seksuele Voorlichting (BVSV) opgericht. Het BVSV gaf juiste en heldere, wetenschappelijke inzichten en opvattingen over het ‘geslachtsleven’ en over maatschappelijk en cultureel leven. 

In de jaren zeventig veranderden zij hun naam in de Centra voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding (CGSO). Hun dienstverlening werd in 1995 een onderdeel van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk. De overkoepelende organisatie, CGSO Trefpunt, bleef nog bestaan tot 2003 met onder meer een documentatie- en vormingscentrum. Vanaf 2003 maakt CGSO Trefpunt deel uit van Sensoa.